Volontiranjem do kvalitetnije integracije

10.11.2015.
Volontiranjem do kvalitetnije integracije - Udruga Kamenčići

Projekt ima za cilj doprinijeti kvaliteti života učeničke populacije, a posebno djece i mladih s posebno odgojno-obrazovnim potrebama da sudjelujući u projektu kroz izvanškolske aktivnosti steknu znanje, vještine i usvoje primjerena stajališta o društveno odgovornom ponašanju što izravno doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva natječaja tj. razvijanju i provedbi učinkovitih i održivih aktivnosti koje će pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnog građanstva te unaprijediti životne vještine djece, mladih i učenika uz poticanje na kreativnost i stvaralaštvo. Specifično će se unaprijediti životne vještine djece, mladih i učenika s posebnim odgojno obrazovnim potrebama kroz aktivnosti promicanja volonterstva i odgoja za volonterstvo u osnovnim školama na području Šibensko-kninske županije.

Obilježen Međunarodni dan volontera