PROGRAM -2014.-2017. – Prevencija institucionalizacije osoba sa intelektualnim teškoćama kroz pružanje mreže usluga

26.11.2014.
PROGRAM -2014.-2017. – Prevencija institucionalizacije osoba sa intelektualnim teškoćama kroz pružanje mreže usluga - Udruga Kamenčići

OPĆI CILJ PROGRAMA JE POBOLJŠATI KVALITETU ŽIVOTA OSOBA S MENTALNOM RETARDACIJOM I NJIHOVIH OBITELJI

1.Omogućavanje djeci i mladima s mentalnom retardacijom korištenje različitih edukacijskih i rehabilitacijskih sadržaja kroz poludnevni boravak

2.Sprječavanje izdvajanja osoba s mentalnom retardacijom iz obitelji i njihove životne sredine pružanjem mreže socijalnih usluga