UDRUGA “KAMENČIĆI” RASPISUJE JAVNI POZIV – ŠIBENIK

10.01.2023.
UDRUGA “KAMENČIĆI” RASPISUJE JAVNI POZIV – ŠIBENIK - Udruga Kamenčići

Krajnji rok prijave produžuje se do 30.01.2023

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama

Šibensko- kninske županije “Kamenčići”

Prilaz tvornici 39

22000 Šibenik

Hrvatska

Tel: 022/218-144

 

E-mail: udruga.kamencici@gmail.com

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, KLASA: 102-06/22-03/01, UR. BROJ.: 344-191/4-22-2336 od 2. prosinca 2022. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. “Zaželi- program zapošljavanja žena- faza III” Kodni broj : UP.02.1.1.16.0081 potpisanog dana 7.prosinca 2022. godine Udruga “Kamenčići” zbog potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta ZAŽELI- “Zaposli se i pruži potporu!”

raspisuje

JAVNI POZIV

za zasnivanje radnog odnosa, na određeno vrijeme na radno mjesto gerontodomaćice za pomoć i potporu starijim i/ ili nemoćnim osobama na području grada Šibenika kao i širem području grada koje uključuje prigradska naselja kao što su Zaton, Raslina, Žaborić, Brodarica te ostala prigradska naselja.

Broj traženih radnica: 6

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest ) mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: područje grada Šibenika kao i šire područje grada koje uključuje prigradska naselja (Zaton, Raslina, Žaborić, Brodarica te ostala prigradska naselja)

Opis poslova:

– pomoć pri održavanju higijene i čistoće kućanstva (životnog/ stambenog prostora)

– dostava živežnih namirnica , lijekova i kućanskih potrepština

– pomoć u pripremi obroka

– pomoć pri odijevanju, briga o osobnoj higijeni i izgledu

– pomoć i pratnja prilikom raznih socijalnih aktivnosti

– plaćanje računa i pomoć u ostvarivanju raznih prava

– potpora korisnicima kroz razgovor i druženje

 

 

 

 

Potrebno je ispunjavati slijedeće uvjete:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (podrazumijeva osobe bez završene osnove škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom) koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, u okviru kojih prijavitelj/partner je dužan dati prednost teže zapošljivim/ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici. Ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada su: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice kao i ostale ranjive skupine.

Kao dokaz pripadnosti ranjivoj skupini nezaposlene žene( kandidatkinje) dužne su priložiti slijedeću dokumentaciju:

– Žene od 50 godina i više : osobna iskaznica
– Osobe s invaliditetom: nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

– Žrtve trgovanja ljudima: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
– Žrtve obiteljskog nasilja: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
– Azilantice: odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
– Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.: rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
– Liječene ovisnice: potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
– Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci: potvrda o otpuštanju
– Pripadnice romske nacionalne manjine: izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
– Beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
– Pripadnice ostalih ranjivih skupina: potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

 

 

 

Kandidatkinje su dužne u sklopu vlastoručno potpisane prijave dostaviti :

– Zamolba i kratak životopis

– dokaz o državljanstvu ( osobna iskaznica, domovnica ili putovnica) ukoliko je primjenjivo

– dokaz / potvrdu o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( datum izdavanja potvrde  ne smije biti stariji od datuma objave javnog poziva)

– dokaz o završenom obrazovanju ( svjedodžba)/ preslika, ukoliko je primjenjivo

– vlastoručno potpisanu izjavu o davanju suglasnosti za objavu osobnih podataka

– dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini ( prema gore navedenoj dokumentaciji- ovisno kojoj       skupini kandidatkinja pripada)

Sve kandidatkinje su dužne prilikom prijave na javni poziv naznačiti ukoliko pripadaju nekoj od ranjivih skupina pri tom priložiti odgovarajuću dokumentaciju kao što je to objašnjeno prema gore navedenim skupina i pripadajućoj dokumentaciji za istu. Sve prijaviteljice koje ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvane na razgovor ( intervju) o kojem će biti pravodobno obaviještene, a o rezultatima javnog poziva iste će biti obaviještene u zakonskom roku. Ukoliko se kandidatkinja ne odazove na usmeni razgovor ( intervju), smatrat će se da je povukla prijavu na javni poziv.

Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Facebook stranici prijavitelja i izvješen na vidljivom mjestu prostora Udruge “Kamenčići”.

 

Prijave na javni poziv podnose se zaključno sa danom 20. siječnja 2023. godine, a dostavljaju se osobno ili putem e- maila.

 

Poslodavac:

Udruga “ Kamenčići”

Prilaz tvornici 39

22000 Šibenik

Kontakt tel: 022/218-144

E-mail: udruga.kamencici@gmail.com

Kontaktiranje osobno ili putem telefona za sva dodatna pitanja i pojašnjenja vezana uz javni poziv.